Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών προϊόντων βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών για τον εντοπισμό των ουσιών αυτών σε περιβάλλον θερμοκηπίου θα έχει πολλαπλά οφέλη προστατεύοντας το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, τη χλωρίδα και πανίδα αποτρέποντας τη ρύπανση των φυσικών πόρων.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του AcID είναι:

  • Πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τους υπάρχοντες κανονισμούς σχετικά με τις ημερομηνίες τελευταίας εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών πριν από την συγκομιδή για την τήρηση των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων.
  • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο εγκεκριμένα δραστικά συστατικά στη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ότι οι εφαρμοζόμενες πρακτικές συνάδουν με το προκαθορισμένο νομικό πλαίσιο.
  • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ημερολογίου καλλιεργητικών πρακτικών.
  • Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management) μέσω της αυτοματοποιημένης και ακριβέστερης καταγραφής των ψεκασμών.
  • Προώθηση της αειφορικής γεωργίας
  • Παροχή ενός πρόσθετου μηχανισμού υποστήριξης της ασφάλειας του προσωπικού του θερμοκηπίου.