Μεθοδολογία

Το έργο AcID αναγνωρίζει την ανάγκη για μια πολυπαραγοντική προσέγγιση (multi-actor approach) δεδομένης της πολυπλοκότητας και της διεπιστημονικής φύσης του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Συνδυάζει την τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπίων μέσω τεχνολογίας Internet of Things (IoT) με την εμπειρία στην έρευνα καινοτόμων μεθόδων μελέτης και διαχείρισης προϊόντων φυτοπροστασία σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις και την εμπειρία στη διαχείριση λειτουργικών-παραγωγικών θερμοκηπίων.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης προσέγγισης ανίχνευσης υποστηρίζεται με την αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων από εξειδικευμένα εργαστήρια μικροηλεκτρονικής.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες φορείς φέρνουν συμπληρωματικά είδη γνώσεων για την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες, και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που απαρτίζεται από πέντε (5) ενότητες εργασίας (ΕΕ).

Πιο συγκεκριμένα οι ΕΕ του έργου είναι:

  • ΕΕ1 – Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, Καθορισμός Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονικής συστήματος
  • ΕΕ2 – Ανάπτυξη του συστήματος
  • ΕΕ3 – Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογισμικού
  • ΕΕ4 – Πιλοτική εφαρμογή και επαλήθευση
  • ΕΕ5 – Δραστηριότητες καινοτομίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας